Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
20.10.2002

Социологическо репрезентативно изследване се проведе през август – септември 2002 г. от Социологическата агенция Сова-Харис. Изследването обхваща стохастична извадка от броя на всички регистрирани лица в Центровете за преквалификация и социална адаптация. Максималната стохастична грешка на извадката е в рамките на 3% за 50% относителен дял при 95 % гаранционна вероятност. От него се установи, че процентът на наетите на работа от всички регистрирани в ЦПСА е 61.7%.

Изследването установи, че основната причина за напускане на въоръжените сили е съкращението на щата (47% от всички случаи), след това идва ред на пенсионирането (31%). По собствено желание са напуснали малко над 10% и между 10% и 11%  са тези, напуснали по други причини. 

Изследването регистрира на практика пълен консенсус на  респондентите за необходимостта  от съществуването на организации като ЦПСА, които да се грижат за адаптацията на освободените военнослужещи към живота извън Българската армия – около 96% от всички запитани отговарят положително на въпроса.

80% от анкетираните заявяват, че са получили пълно или частично съдействие  и подкрепа от координаторите в ЦПСА. Анкетираните от целевата група  оценяват като необходима и полезна тяхната работа. Доказателство за това са високите оценки по шестобалната система, с които респондентите са склонни да оценят работата на координаторите от ЦПСА – 33% са я оценили с 6 (А), 38% - с 5 (В) и 23% с 4 (С).

Общите данни показват, че се оформят няколко  посоки на търсене на помощ от страна на бившите военнослужещи, в които те най-вече са получили съдействие от страна на служителите на ЦПСА. Това са: посочване на конкретни работни места (36%) – съвсем разбираем факт, като се има  предвид, че намирането на нова работа е най-сериозният проблем пред напусналите БА, насочване към професионално и/или мотивационно консултиране (34%), оформяне на документи за работа (31%), психологическо консултиране (30%), консултиране при избор на работна позиция (27%) и участие в мотивационен курс (21%).

80.6% от  анкетираните свързват своята успешна реализация в живота със съдействието на екипите на Фондация “Ресурсен център”. 76.9% заявяват, че в бъдеще те биха ползвали предлаганите от центровете услуги, и по-специално психологически, юридически и бизнес консултации, както и съдействие за реализацията на пазара на труда.


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net