Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
03.2004

Съвместен проект между Фондация “Ресурсен център”, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Добрич, и Агробизнес център Силистра

 

През 2004 г. ще бъде реализиран партньорският проект “Собственият бизнес – втори шанс за реализация” между Фондация “Ресурсен център”, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Добрич, и Агробизнес център Силистра. Проектът беше подкрепен и финансиран от Програма ФАР, Програма “Инициативи на пазара на труда”. Проектът е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява на територията на област Добрич, където има висок процент на освободени от армията военнослужещи. Той стартира през януари 2004 г. Общата цел на проекта е намаляване на безработицата в област Добрич чрез повишаване икономическата активност и предприемачеството сред безработните бивши военни. Освободените кадрови военнослужещи в гарнизоните на Добрич и Балчик притежават висока степен на образование, добри организационни и лидерски качества, принудени са да се адаптират към гражданския живот и да намерят реализация, имат добри шансове за набиране на стартов капитал и предоставяне обезпечение за кредити и на база на всички тези предпоставки са подходяща целева група за придобиване на предприемачески умения и знания за стартиране на собствен бизнес. Успешното трансформиране на кадровите военни в предприемачи ще осигури заетост не само за тях, но и за други безработни от региона.

Основните дейности по проекта включват провеждане на мотивационно обучение за развиване на собствен бизнес за целевата група; провеждане на обучение по модул “Стартирай собствен бизнес” с надграждащо обучение по модули “Бизнес планиране”, “Основи на маркетинга”, “Финансов мениджмънт” и “Основни положения при управлението на човешките ресурси” за целевата група; предоставяне на консултантски услуги от пул от експерти в периода на стартиране и развитие на фирмите за успешно и устойчиво налагане на пазара; стимулиране на най-инициативните при обученията посредством организирано посещение на специализирано изложение за създаване на връзки с потенциални контрагенти.

Очакваните конкретни резултати по проекта са:

-   проведени 6 специализирани модула за стартиране и управление на бизнеса с 40 предварително селектирани съкратени военнослужещи;

-   проведени минимум 500 специализирани консултантски услуги и разработени 40 бизнес плана и формуляри за кредитиране;

-   регистрирани минимум 15 нови фирми.

 


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net