Resource Center Foundation

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАИЗПРАЩА СЕ ДО
    Име
    ЕГН
    Паспорт сер.    №     дата на изд.:
    Адрес
    Тел./дом
    Тел./друг
    Лице за контакти
    Съпруг/а /месторабота/
    Деца /брой, години/
1. Професионална пригодност:  
    Образование/уч.заведение/година/специалност
    Квалификация
    Трудов опит /общо до момента/

    1. Фирма, адрес, телефон, период
    2. Длъжност
    3. Функции
    4. Ръководител
    5. Причини за напускане

    1. Фирма, адрес, телефон, период
    2. Длъжност
    3. Функции
    4. Ръководител
    5. Причини за напускане

    1. Фирма, адрес, телефон, период
    2. Длъжност
    3. Функции
    4. Ръководител
    5. Причини за напускане

    Трудово възнаграждение на последното работно място
    От колко време търсите работа
2. Специални умения:
    владеене на чужди езици (език/самооценка)
Английски /
Немски /
Друг /
    работа с компютър, ползвани програми (програма/самооценка)
/
/
/
    Шофьорска книжка, категория 
3. Хоби
4. Физическа пригодност:
    Пушач/непушач
    Здраве
    Физически данни /ръст, тегло/
5. Желани условия на труд:
    Трудово възнаграждение
    Работно време
    Други изисквания
6. Желае да работи като:
    а/
    б/
    в/