Resource Center Foundation

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТАИЗПРАЩА СЕ ДО
1. Име, презиме, фамилия
2. Войнско звание
    А. Прослужени години в БА
    Б. В разпореждане от
    В. Номер и дата на заповедта
3. Дата и място на раждане
    EГН
4. Възможности за контакти с Вас:
    в службата: тел. ,    факс: ,    Е - mail
    в дома: тел. ,    факс: ,    Е - mail
    адрес:
5. Какво е Вашето образование:
    - Висше
    - Полувисше
    - Средно
    - Средно- специално
    /посочете точно учебното заведение/
6. Гражданска специалност придобита във военно училище / академия?
    а/ инженерно - техническа
    б/ хуманитарна
    в/ друга
7. Имате ли допълнителна квалификация /посочете каква/
8. В какъв квалификационен курс желаете да участвате:
    а/ чужд език /какъв/
    б/ компютърна грамотност
    в/друг
9. Избрали ли сте обучаваща организация. Посочете я
10. Дейности, изпълнявани в армията, приравнени към гражданския живот:
    
11. Трудов стаж:
    общ:
    по гражданската специалност:
    · друг:
12. Специални умения:
владеене на чужди езици (език/самооценка)
/
/
/
работа с компютър, ползвани програми (програма/самооценка)
/
/
/
    · Шофьорска книжка, категория 
13. Желани условия на труд:
    · Трудово възнаграждение
    · Работно време
    · Други изисквания
14. Желае да работи /номерирайте по степен на важност/:
    · на държавна работа;
    · в частна фирма;
    · собствен бизнес;
    · в чужбина;
    · друго.
15. Желае да работи като:
    а/
    б/
    в/