Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Новини
Проекти
Сътрудничество
Тренинги
Експертни екипи
Издания
Преса
Форуми

Видове семинари и тренинги – по заявка на организация или група организации

Ø       по управление на проекти;

Ø       по управление на ЮЛНЦ;

Ø       по създаване на вътрешна нормативна уредба - устав, вътрешен административно-финансов правилник, правила и процедури, правилник при боравене с проекти, съдържащи конфликт на интереси, правилник за контрол и предотвратяване изпирането на пари;

Ø       консултантски екип за подобряване управлението на качеството на работа в организацията с нестопанска цел и получаване на сертификат ISO 9001:2000;

Ø       по мониторинг и оценка;

Ø       в областта на счетоводство и финанси;

Ø       по партньорска методология;

Ø       по създаване на моделни проекти ;

Ø       по решаване конкретни проблеми;

Ø       по стартиране на стопанска дейност ;

Ø       Работа с медиите, промяна в обществените нагласи към дейността на третия сектор.

Ø       Организиране на кампания за застъпничество.

Ø       Провеждане на целенасочени семинари и дискусии съвместно с представители на всички заинтересовани среди и институции;

Ø      Изучаване опита на другите страни в сферата на третия сектор;

Ø      Одити;

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net