Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Новини
Проекти
Сътрудничество
Тренинги
Експертни екипи
Издания
Преса
Форуми

03.12.2001 

На проведеното заседание в Четвъртък ( 29.11.2001г)   Бюджетната комисия прие предлаганите от група депутати от Комисията по въпросите на гражданското общество (Eмил Кошлуков, Лютви Местан и др.), и от Комисията по култура (Стефан Данаилов) за освобождаване от ДДС на направените дарения за нестопанската обществено-полезна дейност на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Законът за юридическите лица с нестопанска цел предвижда специален режим за организациите в обществена полза, като

публичен годишен доклад за дейността на организацията, какви дарения са получени и за какво са разходвани

публични правила регламентиращи обществено-полезната дейност

финансов отчет, одитиран съгласно изискванията на Закона за счетоводство

водене на отчетност относно получените и направените дарения

ограничаване на конфликтите на интереси, включително и кръстосване на дарения

Списъкът на организациите, които до този момент са на подобен режим са :

1. учебни, лечебни и здравни заведения, научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка;

2. национално представените организации на и за хора с увреждания (инвалиди);

3.  специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания (инвалиди) 4.  за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии;

5.  Българският червен кръст;

6.  за националната сигурност и отбраната;

7.  държавата, общините, министерства, ведомства, държавни и местни органи;

8.  социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, както и на домове за тях, на домове за стари хора или на лица с физически или психически увреждания.

Това решение е от изключителна важност, защото се признава и въвежда единен режим за организациите, които законодателят е определил в обществена полза, независимо дали са на бюджетна издръжка или се финансират от други източници.

С постепенното отегляне на държавата от пряко осъществяване на дейности в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности,  културата и др., би следвало да се стимулира разширяването на дейността на неправителствените организации, като се изравнят техните права с тези на бюджетните организации.  

Във връзка с публикувана информация, че по този начин фондациите ще бъдат данъчен рай, и ще стартира търговия с алкохол , нефт и цигари, следва да се има в предвид :

1.      Този режим не се отнася за акцизни стоки ;

2.      Този режим се отнася единствено за дарения, свързани с нестопанската дейност – т.е. организацията получава активи като дарение и ги потребява единствено за своята нестопанска дейност;

3.      В случай, че подобни облекчения превръщат организациите в подобни сиви зони, би следвало да е налице подобна информация за организациите на бюджетна издръжка;

4.      Законът за юридическите лица с нестопанска цел предвижда система за прозрачност и контрол върху дейността на организациите в обществена полза, които не са разработени за останалите организации от списъка.

 

В заключение, явно процесите на промяна от държавно управление на всички сфери към включването на неправителствени организации в публична полза се възприемат от някои среди значително по-бавно от разширяването на третия сектор. Нека някой да обясни на организации, като Хоспис –милосърдие, че понеже те не са организирани директно от държавата и не получават бюджетна издръжка, дарителите трябва да заплащат ДДС върху направените от тях натурални дарения.

Олекченията се отнасят единствено за нестопанската дейност на организациите за общественополезна дейност.

 20.11.2001 

Уважаеми колеги,
 

Искаме да получим Вашата подкрепа за една изключително важна за развитието на гражданския сектор в България кауза – получаване на данъчни облекчения за дейността на организациите работещи в обществена полза и на дарителите на тези организации. Тази стъпка е част от процеса на създаване на благоприятна рамка за дейността на нестопанските организации у нас. Първият етап от този процес бе приемането на Закон за юридическите лица с нестопанска цел, който създаде две категории нестопански организации – работещи в частна и в обществена полза. Организациите в обществена полза изпълняват значими социални задачи в области като образование, социално подпомагане, развитие на културата, науката и др. и по този начин облекчават държавата като я подпомагат в изпълнението на част от нейните функции. Създава се една недържавна мрежа за предоставяне на услуги, която освен че предоставя  алтернатива за много хора, често предлага по-качествени и най-вече по-евтини услуги (заради участие на доброволци, по-ефективно използване на средства и т.н.).

Вторият етап от процеса е създаването на стабилна финансова рамка за дейността на нестопанските организации и най-вече на тези в обществена полза. Това ще стане основно чрез предоставяне на данъчни облекчения за дейността на организациите в обществена полза, както и на техните дарители. Работна група инициирана от Фондация “Ресурсен център” в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, Българския център за нестопанско право и Фондация ”Помощ за благотворителността в България” подготви пакет от предложения за промени в данъчните закони, които да подкрепят дейността най-вече на общественополезните организации, регистрирани в Централния регистър. Тези организации са приели да водят дейността си прозрачно и да подават годишни доклади в регистъра, както и да предоставят счетоводните си отчети за проверка на лицензирани експерт-счетоводители. Регистрацията в Централния регистър дава на държавата възможността да контролира дейността на тези организации, което е гаранция за правилното изразходване на публичните средства, които те биха получили посредством данъчни облекчения.

Пакетът от предложения съдържа няколко основни принципа:

-         по-благоприятно данъчно облагане на дейността на общественополезните организации регистрирани в Централния регистър;

-         предоставяне на облекчения за даренията и дарителите, както физически, така и юридически лица;

-         равноправно третиране на всички данъчни субекти (например по отношение на данък върху дивидента).

 В момента пакетът с предложения е внесен в Народното събрание и в най-скоро време се очаква неговото разглеждане там. Необходимо е всички представители на гражданското общество да се обединят и да защитят своя интерес, за да покажат, че наистина подкрепят подобряването на данъчната среда за нестопанските организации. Всеки един от Вас може да помогне.

 Как?

1.      Като изпращате Вашите писма с подкрепа за данъчните облекчения за юридическите лица с нестопанска цел до Комисията по въпросите на гражданското общество в Народното събрание на

e-mail: kvgo@nt52.parliament.bg

2.      Като изпращате Вашите писма и до нас на e-mail: info@bcnl.org и beti@ngorc.net

3.      Организирайте се на местно ниво с други заинтересовани организации и се свържете с народните представители от Вашия регион и представителите на местните общински съвети и потърсете тяхната подкрепа за предложените данъчни облекчения. Особено важна е подкрепата на народните представители, чиито глас може да се окаже решаващ при гласуването в Парламента.

Кампанията, която започваме сега е дълготраен процес, който е в общ интерес на всички нестопански организации и именно затова търсим Вашата подкрепа. За повече информация по конкретните текстове на предложенията, както и по други въпроси се обръщайте към нас на следните телефони:

Български център за нестопанско право
ул. Добруджа №6, София 1000
тел: (02) 981 53 80
тел/факс: (02) 988 81 66
e-mail:
info@bcnl.org

Фондация”Ресурсен център”
Зона Б-5, бл.9, вх.Б, ет.18, София 1303
Тел. (02) 926 50 76
Факс: (02) 926 50 53
e-mail
: beti@ngorc.net

Разчитаме на Вашата подкрепа.

С уважение,

Любен Панов
Директор
Български център за нестопанско право

Беатриче Маврова
Програмен директор Фондация”Ресурсен център”


12.11.2001

На заседание на комисията по въпросите на гражданското общество бяха разгледани и приети за внасяне в Народното събрание пакет от предложения за изменения в данъчните закони относно юридическите лица с нестопанска цел.
През миналата година предложенията за данъчни облекчения получиха сериозна подкрепа в Народното събрание, но не бяха приети.
Представените предложения са изготвени от експертна група, инициирана от Фондация “Ресурсен център” и Международния център за нестопанско законодателство  в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Фондация”Помощ за благотворителността в България” .

Предложенията  включват :

В Закона за корпоративното подоходно облагане

¨      Да се увеличи необлагаемия размер на даренията в полза на ЮЛНЦ, вписани  в Централниярегистър при Министерство на правосъдието от 5% на 10% сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване.

¨    Да отпадне облагането с окончателен данък дължим върху дивидентите и ликвидационните дялове начислени в полза на “местни юридически лица, които не са търговци,

¨    Да бъде намален размерът на данъка, удържан при източника, който е окончателен, върху дарения в полза на  ЮЛНЦ и отчетени като разходи от 25% на 15%.

¨    Да бъде преотстъпен в полза и на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието данъка върху печалбата, получена от  стопанската им дейност, извършвана при спазване на разпоредбата на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ (т.е. стопанската дейност свързана с изпълнение на уставните им цели).

¨    Да бъде ясно законово разграничена нестопанската дейност от стопанската дейност.

 Закон за облагане доходите на физическите лица

¨      Да бъде предвидена възможност за ползване на облекченията при предоставянето на дарения в полза на юридически лица с нестопанска цел и по отношение на лицата получаващи доходи от трудови правоотношения;

¨      Да бъде увеличен размера на ползваното облекчение в размер до 10% от облагаемия доход за даренията в полза на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието;

 Закон за данък добавена стойност

¨     Да бъдат освобоедени даренията, извършени в полза на юридически лица с нестопанска цел определени за осъществяване на обществено полезна дейност , от облагане на данък върху добавената стойност , включително и вносът.

¨      Да бъде прецизирано определянето за извършваната от юридически лица с нестопанска цел дейност, като същата бъде извадена от дефиницията за "независима икономическа дейност" .

 Закон за местните данъци и такси

         Да бъдат освободени от заплащане на данъци и такси недвижимите имоти собственост на     юридически лица с нестопанска цел определени за осъществяване на обществено полезна  дейност . 

         Предлаганите промени се отнасят до организациите, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза в Централният регистър при Министерство на правосъдието. Към настоящият момент са регистрирани 80 организации или 4 % от общият брой на действуващите организации.

         Над 60 процента имат готовност да продължат да осъшществяват дейността си като организации в обществена полза. Но забавянето на приемането на съответни стимули водят до ниският процент на вписаните в централният регистър. Приемането на предлаганите промени ще създаде условия за нормално функциониране, контрол и прозрачност на осъществяваните от тези организации дейности.  

                                                                                       Мотиви:

¨
     Липсата на данъчни облекчения и въведеният по-утежнен начин на отчитане дейността на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза води до двойно по-тежък режим на извършваната от юридическите лица с нестопанска цел обществено полезна дейност и на практика обезсмисля извършването на такъв тип дейност. По този начин държавата ще изгуби един сериозен партньор при извършването на сериозните социални реформи  в страната. Последното води до пропускане на редица реални възможности за подобряване социалните и икономически ефекти на провежданата от държавата финансова политика.

¨     Предлаганите изменения целят насърчаването на извършването на дарения в полза на организации с нестопанска цел, които извършват обществено полезна дейност. Едновременно се търси и създаване на по-благоприятна възможност за насърчаване извършването на определени видове социални и други дейности,  които държавата не може да осъществява достатъчно ефективно.

¨
       Данните и изводите от направените изследвания еднозначно доказват, че действащото данъчно законодателство определя твърде несъществена роля на организациите с нестопанска цел осъществяващи общественополезна дейност. Това води до неприлагане на механизми за стимулиране на тяхната дейност и нейното неадекватно на обществените потребности данъчно регулиране.

¨      Организациите в обществена полза подмагат дейността на държавата и общините; разрешават значими социални проблеми, етническа и религиозна толератност . Децентрализирането на дейностите на държавата в страните от Централна и Източна Европа създаде възможности за увеличаване участието на “третия сектор” при предоставянето на услуги, които по-рано са били приоритет на държавата.

¨      Организациите от “третия сектор” представляват и своеобразен канал за изразяване и решаване на социалните проблеми на преходните общества. Те играят важна правозащитна роля, вкл. изпълнявайки ролята на социален отдушник като изразяват проблемите на гражданите и предоставят информация. Посредством “застъпничество” тези организации довеждат проблемите до знанието на вземащите решения и по този начин влияят върху изграждането на социално-икономическата политика.

¨      Тяхната дейност създава възможност без допълнителни бюджетни разходи да се развиват обществено полезни дейности в областта на социалната, образователна, културна и други  сфери. От една страна тези дейности ще подпомагат осъществяването на държавната политика в приоритетните за нея области, а от друга биха могли да разширят обхвата на нестопанските дейности в посока допълваща и приоритетите на местната власт.

¨
      Под прага на същественост е размера на облекченията /оценка от позиция на публични финанси/;- в резултат на предлаганите облекчения размерът на прихода, който не би постъпил в държавния бюджет, оценен от позицията на риска за публичните финанси и съпоставен с резултатите от обществената полза от тези дейности, е под прага на същественост за бюджетната събираемост – 0, 04 на сто от общите приходи на консолидираната фискална програма, определен при песимистичен сценарий на развитие.

¨      Очерталата се тенденция за оттегляне на чуждестранните източници за финансиране на организациите с нестопанска цел /към момента те са над 80%/ при условията на неразвитата в България фирмена благотворителност би довела от една страна до освобождаване на немалък процент от постоянно заетите към момента в тези организации около 6 500 души, а от друга до рязко намаляване на обема оказвани от третия сектор услуги, които държавата ще триябва да поеме.

¨      Предлаганите промени са стъпка в процеса към фискална хармонизация и децентрализация като елемент от националната ни политика и стратегия към членство в ЕС.

¨     Приемането им ще даде условия за работа на организациите в обществена полза при сходни условия с подобни организации в чужбина и да бъдат техни равнистойни партньори.

¨      Необходимо е и равнопоставено третиране на физическите лица по отношение на ползваните от тях данъчни облекчения при извършване на дарения.

Табл.1. Закон за корпоративното подоходно облагане – действащо законодателство, предлагани промени, ефект върху бюджета

Законова норма

Действащо законодателство

Предлагани промени

Очаквано влияние върху бюджета

Чл.23, ал.3, т.1

Облекчение до 5% от положителния финансов резултат

10% от порложителния финансов резултат преди данъчното преобразуване

1168 хил. лв. средногод.

Чл.35 във връзка с чл.48

Даренията и спонсорствата се облагат с окончателен данък при източника в размер на 25 на сто

Размер на данъка от 15 на сто

550 хил. лв. средногод.

Чл.34, ал.1 във връзка с чл.47

15 на сто данък върху дивидентите начислени или изплатени в полза на местни юридически лица, които не са търговци

Да отпадне

1330 хил. лв. средногод.

Чл. 61

Преотстъпване на данък печалба от 80 до 100 на сто за стопанска дейност пряко свързана или помощна за създадени със специални закони социални, здравноосигурителни фондове; ВУЗ без оглед на собствеността; здравни и лечебни заведени с изцяло държавно или общинско участие

Да бъде преотстъпен в полза и на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Очаквано влияние по години: за 2001г. – 414 хил. лв.; за 2002 г. – 284 хил. лв.; за 2003 г. – около 200 хил. лв. данък печалба

                                                                                                                                                 Всичко: 3 282 хил. лв.

T
абл.2. Закон за облагане доходите на физическите лица - действащо законодателство, предлагани промени, ефект върху бюджета

Законова норма

Действащо законодателство

Предлагани промени

Очаквано влияние върху бюджета

Чл.22, ал.1, т.3

Облекчение до 5 на сто от положителния финансов резултат за направени дарения

10% от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване

Няма данни

Чл.25, ал.2

Признава се намаляване на данъчната основа до 5 на сто от облагаемия доход намален с признатите разходи, но само за доходи от извънтрудови правоотношения

Увеличава се размера на ползваното облекчение до 10 на сто от облагаемия доход за ЮЛНЦ в обществена полза

98 хил. лв.

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net