Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Новини
Проекти
Сътрудничество
Тренинги
Експертни екипи
Издания
Преса
Форуми

Експертни екипи

Ø       По стартиране и подпомагане на дейността на Централния публичен регистър за ЮЛНЦ за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. 

Ø       По Промяна в данъчното третиране на ЮЛНЦ в обществена полза и техните дарители 

Ø       По разширяване на законовите възможности и за ЮЛНЦ  да участват при осъществяване на дейности в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги и др., посредством промяна на правната уредба за извършване на дейности в обществена полза и възлагането им чрез обществени поръчки; По синхронизиране на нашето законодателство с това на Европейския съюз. 

Ø       По подобряване на вътрешната уредба на ЮЛНЦ и управление на качеството като процес на работа . 

Ø      По мониторинг и оценка на програми, проекти и организации. 

Ø       От експерт-счетоводители, в помощ на ЮЛНЦ за общественополезна дейност при извършване на проверка на дейността им или при заверка на годишния им  счетоводен отчет.

Ø    Работа с медиите за промяна на обществените нагласи към третия сектор

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net