Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Новини
Проекти
Сътрудничество
Тренинги
Експертни екипи
Издания
Преса
Форуми

 ПРОГРАМА  Междусекторно партньорство  

Мисията на Програма”Междусекторно партньорство” / ПМП  /е всъщност мисията на РЦ в по-конкретно измерение. ПМП съществува, за да подпомогне развитието на неправителствения сектор в България чрез разпространяване, пропагандиране, възпитаване и практическо прилагане на партньорството като методология и философия на действие, чрез обучение и тренинг на ключови фигури от основните сектори на обществото за работа на партньорски начала при решаването на проблеми на национално и местно равнище.

Целите на ПМП са най-общо :      

Ø       Да подпомага развитието на българския неправителствен сектор, като следва и реализира собствената си мисия
  

Ø       Да подпомага развитието на РЦ в различните направления на неговата дейност, но по-специално като търси и установява отношения с потенциални организации партньори на РЦ на международно, национално и местно равнище, като разработва и изпълнява проекти в духа на собствената си мисия и по-широката визия на РЦ, като осигурява “извънсекторното” писъствие на РЦ, предлагайки експертно-консултантски и съветнически услуги и обучение на правителствения и бизнес сектора и другите сектори на обществото.

Ø        Да подпомага развиване на  партньорството и реализаране на съвместни проекти между третия сектор и държавата за постигане на общественополезни резултати. Облекчаване на държавата от неприсъщи за нея социални дейности и отговорности. Подпомагане на държавата в области, където третия сектор е показал своята ефективност. Лобиране пред държавните власти за постигане на благоприятна правна и данъчна среда за третия сектор.

Принципи на ПМП

В своята работа ПМП споделя и прилага основните принципи на партньорството, и по-специално следните:

Ø         откритост и прозрачност на действията; недопускане на съмнения за разминаване между декларирани намерения и    практически действия;

Ø         баланс на интересите, отговорностите и задълженията, от една страна и придобиване на ползи, от друга;

Ø         равнопоставеност на всички, които работят и допринасят за постигане на целите и изпълнението на задачите;

 

Проблеми, които решава програмата:

Ø         Намиране на ефективен механизъм за стимулиране на извършването на дейности в обществена полза от юридическите лица с нетопанска цел.

Ø         Създаване на благоприятна правна и данъчна среда за юридическите лица с нетопанска цел за общественополезна дейност.

Ø         Създаване на финансова устойчивост на организациите с нестопанска цел, което включва и необходимост от облекчаване на режима на извършваната от тях стопанска дейност и възможност от ползване на данъчен кредит по платения от тези организации данък върху добавената стойност.

Ø         Повишаване на устойчивостта на организациите с нестопанска цел и прозрачноста в тяхната работа, което  налага - подобряване на  вътрешната  уредба на ЮЛНЦ и управление на качеството като процес на работа .

Ø         Повишаване на авторитета и популярноста на българските организации с нестопанска цел сред финансиращите организации налага мониторинга и оценката на проекти, програми и организации да се превърне в неразделна част от от тяхната работа.


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net