Resource Center Foundation


Към читателите
   Счетоводното отчитане на дейността на юридическите лица с нестопанска цел вече се разработва на методологическа основа. Националният счетоводен стандарт 31 предоставя възможност за цялостно интерпретиране на счетоводно
-отчетните проблеми на тези лица. Подготвеното издание от авторите Снежана Николова, Лидия Милева, Беатриче Маврова, Иван Дочев и Велико Щербанов, с финансовото съдействие на Фондация „Отворено общество“ и със съдействието на Ресурсния център на неправителствените организации, заслужава специално внимание. То ще бъде полезно за всички, които се интересуват от тези проблеми.

Проф. д-р Стоян Дурин Дипломиран експерт-счетоводител

Ресурсен център на неправителствените организации в България
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Помагало
д. е. с. Иван Дочев, д. е. с. Снежана Николова, Лидия Милева, Беатриче Маврова, Велико Щербанов

  1. Увод

За десет години третият сектор нарасна с бързи темпове. Регистрирани са над 4000 фондации и сдружения по Закона за лицата и семейството. Поради многообразието на целите, които те си поставят, нараства тяхната активност и значимост за прехода към демократично общество.Затова е радостно, че макар и позакъснели, вече са направени първите стъпки за регулиране на тяхната дейност. Националният счетоводен стандарт 31 ­ „Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел“, обнародван през месец юни 1999 година, е само началото. Целта на настоящото помагало е да подпомогне финансистите (икономистите) и счетоводителите, работещи за сдружения и фондации, регистрирани по ЗЛС, с практически насоки и примери за прилагането на стандарта. Поради многообразието на юридическите лица с нестопанска цел* те могат да бъдат групирани по много и различни критерии. За да се подпомогне разглеждането и илюстрирането на счетоводните въпроси, организациите с нестопанска цел са класифицирани въз основа на следните кретирии:

В зависимост от формата на съдебна регистрация те биват: фондации и сдружения.

- Фондациите се учредяват с дарение; управляват се от Управителен съвет, определен в учредителния документ; нямат членове.

- За учредяване на сдруженията не е необходимо първоначално дарение, те имат членски състав, а висшият управителен орган е Общото събрание.

В зависимост от дейността, която осъществяват, те биват:

Неправителствени организации, чиято основна дейност са дарения и финансирания на трети лица за постигане на конкретни цели: например разпределение на стипендии, финансиране разработването на изследователски проекти и др.

Неправителствени организации, чиято основна дейност е да извършват определени обществени услуги, като образователни, изследователски, спортни, културни, грижи за социално слаби граждани, болни, инвалиди и т. н. Не е малък и броят на бизнесасоциациите и клубовете, които са насочени към оказване на услуги на своите членове. Характерно за тези организации е, че набират средства за финансиране от различни източници и ги разпределят по отделни програми и проекти, свързани с целите им. Те могат да бъдат наречени още „оперативни нестопански организации“.

Освен гореизброените характеристики на юридическите лица с нестопанска цел, за особеностите на счетоводното им отчитане имат значение и следните фактори:

Организациите с нестопанска цел набират значителни суми от финансиращи органи, които не очакват обратно възмездяване. Най-често бенефициентите на резултатите са трети лица. Финансиращите органи обаче очакват адекватен отчет за изразходваните средства.

За разлика от стопанските организации, при юридическите лица с нестопанска цел основният интерес при осъществяване на дейностите не е постигането на печалба. Очевидно финансовите резултати от дейността им не могат да бъдат описани с помощта на обикновените икономически показатели, като печалба, рентабилност, ликвидност и т. н.

Юридическите лица с нестопанска цел имат различно от стопанските организации данъчно третиране: от една страна, за нестопанската си дейност не се облагат с данъци и, от друга страна, за самите организации с нестопанска цел има различни данъчни облекчения ­ например при данък дарение в ЗМДТ.

Възможността неправителствените организации да извършват едновременно нестопанска и стопанска дейност, също влияе на счетоводното отчитане. За съжаление нашето законодателство не прави разлика между дейност, свързана с целите (например организация, грижеща се за възрастни и болни хора, която срещу заплащане на минимална такса би могла да осигурява сготвена храна за тези хора), и дейност, несвързана с целите (например ако същата организация продава алкохол, за да осигурява необходимите средства).

Едни и същи тип дейности по предлагане на услуги на населението могат да бъдат развивани както от стопански субекти, така и от юридически лица с нестопанска цел. Докато стопанските организации формират политиката си на основата на своята представа за възможностите на пазара, при неправителствените организации водещ фактор е стратегията за предоставяне на определен вид услуга на съответни групи от населението. В определени случаи една нестопанска организация може да намали таксата за ползване на услугата под размера на реалните разходи (за всички или отделни социални групи), като разликата до реалните разходи се компенсира от привлечени допълнително средства от други източници.

Международните счетоводни стандарти не съдържат специални разпоредби за юридическите лица с нестопанска цел, поради това че административното и финансово регулиране на функционирането на гражданското общество е въпрос на политическа воля на всяка страна. Законодателството на Европейския съюз също не третира счетоводни въпроси на организациите с нестопанска цел. В тази връзка появата на национален счетоводен стандарт за юридическите лица с нестопанска цел в България е още един показател за засилване на интереса на държавната администрация към сътрудничество с третия сектор. Авторите на настоящото помагало са разгледали най-важните моменти от счетоводното отчитане на нестопанската дейност на организациит, регистрирани по ЗЛС, отразявайки изброените особености. Съзнаваме, че поради изключително богатата практика ще има казуси, които не биха могли лесно да бъдат подведени под общ знаменател. В нашето изложение не сме се спирали на въпросите, свързани със счетоводното отчитане на стопанската дейност, поради това че те са подробно разгледани в редица други счетоводни помагала.Ще се радваме, ако с тази публикация сме предизвикали въпроси, спорове, публични дискусии.

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net