О Т Ч Е Т

 

за приходите и разходите (двустранен)

 

на юридическо лице с нестопанска цел:

 

Фондация  "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР"

 

за 2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифър

 

 

 

 

Шифър

 

 

Наименование

Текуща

Предходна

 

 

Наименование

Текуща

Предходна

 

на разходите

година

година

 

 

на разходите

година

година

 

а

б

1

2

 

 

а

б

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

 

 

 

 

І.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

 

 

 

А.

Разходи за

 

 

 

 

А.

Приходи от

 

 

 

 

регламентирана дейност

 

 

 

 

 

регламентирана дейност

 

47,240.00

42,551.99

 

 

 

 

 

 

1.

Приходи от дарения под условие

1301

1,357,753.20

2,476,474.43

 

 

 

 

 

 

2.

Приходи от дарения без условие

1303

 

 

1.

Дарения

1101

 

82,329.87

 

3.

Членски внос

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Други разходи

1103

1,042,380.24

2,608,610.73

 

 

 

 

 

 

 

Всичко "А":

1110

1,042,380.24

2,690,940.60

 

4.

Други приходи

1307

51,686.33

129,151.97

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО І:

1310

1,456,679.53

2,648,178.39

Б.

Административни разходи

1120

215,921.56

353,206.73

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО І:

1130

1,258,301.80

3,044,147.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

ІІ.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

 

 

 

10.

Разходи за лихви

1131

 

 

 

5.

Приходи от лихви

1311

1,734.58

20,710.37

11.

Отрицателни разлики от

 

 

 

 

6.

Приходи от съучастия

1313

 

 

 

операции с финансови активи и инструменти

1133

 

 

 

7.

Положителни разлики от

 

 

 

12.

Отрицателни разлики от

 

 

 

 

 

операции с финансови активи и инструменти

1315

 

 

 

промяна на валутни курсове

1135

81,507.06

157,642.18

 

8.

Положителни разлики от

 

 

 

13.

Други разходи по финансови операции

1137

6,372.53

8,124.39

 

 

промяна на валутни курсове

1317

77,981.92

241,969.04

 

ОБЩО ІІ:

1140

87,879.59

165,766.57

 

9.

Други приходи от финансови операции

1319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ІІ:

1320

79,716.50

262,679.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

1150

 

 

 

ІІІ.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ

1330

 

 

ІV.

ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1160

 

 

 

ІV.

ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1340

 

 

V.

ОБЩО РАЗХОДИ

1170

1,346,181.39

3,209,913.90

 

V.

ОБЩО ПРИХОДИ

1350

1,536,396.03

2,910,857.80

VI.

РЕЗУЛТАТ

1180

190,214.64

 

 

VI.

РЕЗУЛТАТ

1360

 

299,056.10

 

ВСИЧКО (V + VІ):

1200

1,536,396.03

3,209,913.90

 

 

ВСИЧКО (V + VI)

1400

1,536,396.03

3,209,913.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б  А   Л   А   Н  С

 

на юридическо лице с нестопанска цел:

 

Фондация  "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР"

 

към 31 декември 2003 г.

 

 

АКТИВ

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

 

 

СУМА (лв.) 

 

 

 

 

СУМА (лв.) 

 

Раздели, групи,

Шифър

Текуща година

Предходна

година

 

 

 

Раздели, групи,

Шифър

Текуща година

 Предходна

 година

 

 

статии

 

 

 

статии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

б

1

2

 

 

а

б

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

 

 

 

 

А.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

 

 

І.

Материални

 

 

 

 

І.

Основен капитал

0310

150,240.39

252,713.08

1.

Земи (терени)

0101

 

 

 

ІІ.

Резерви

 

 

 

2.

Сгради и конструкции

0103

 

 

 

1.

Резерви от последващи оценки

0311

12,141.80

12,141.80

 

 

 

 

 

 

 

на активите и пасивите

 

 

 

3.

Машини и оборудване

0105

110,468.71

106,000.79

 

2.

Целеви резерви

0313

41,869.06

-148,345.58

 

 

 

 

 

 

 

 - общи резерви

0315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - други резерви

0317

 

 

4.

Съоръжения

0107

 

 

 

 

Общо за група ІІ:

0320

54,010.86

-136,203.78

5.

Други дълготрайни

 

 

 

 

 

ОБЩО за Раздел "А":

0350

204,251.25

116,509.30

 

материални активи

0109

46,591.30

148,182.96

 

 

 

 

 

 

6.

Разходи за придобиване

 

 

 

 

Б.

ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ

 

 

 

 

и ликвидация на дълготрайни

 

 

 

 

І.

Дългосрочни задължения

 

 

 

 

материални активи

0111

 

 

 

1.

Задължения към доставчици и клиенти

0401

 

 

 

Общо за група І:

0120

157,060.01

254,183.75

 

2.

Задължения към финансови предприятия

0403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. към банки

0405

 

 

ІІ.

Нематериални

 

 

 

 

3.

Други дългосрочни задължения

0407

10,880.79

18,461.55

1.

Програмни продукти

0121

4,823.44

9,671.13

 

 

Общо за група І:

0410

10,880.79

18,461.55

2.

Права върху собственост

 

 

 

 

ІІ.

Приходи за бъдещи периоди и финансирания

0420

106,418.27

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за Раздел "Б":

0450

117,299.06

18,461.55

 

 

0123

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Други дълготрайни

 

 

 

 

В.

Краткосрочни пасиви

 

 

 

 

нематериални активи

0125

 

 

 

І.

Краткосрочни задължения

 

 

 

 

Общо за група ІІ:

0130

4,823.44

9,671.13

 

1.

Задължения към доставчици и клиенти

0451

23,230.94

24,908.91

 

 

 

 

 

 

2.

Задължения към финансови предприятия

0453

 

 

ІІІ.

Дългосрочни финансови активи

0140

498.75

1,000.00

 

 

в т.ч. банки

0455

 

 

ІV.

Разходи за бъдещи периоди

0150

 

 

 

3.

Задължения по търговски заеми

0457

 

 

 

ОБЩО за Раздел "А":

0100

162,382.19

264,854.88

 

4.

Данъчни задължения

0459

4,549.27

4,465.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

АКТИВ

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

 

 

СУМА (лв.) 

 

 

 

 

СУМА (лв.) 

 

Раздели, групи,

Шифър

Текуща година

Предходна

година

 

 

 

Раздели, групи,

Шифър

Текуща година

 Предходна

 година

 

 

статии

 

 

 

статии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

б

1

2

 

 

а

б

1

2

Б.

КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

 

 

 

 

5.

Задължения към персонала

0461

638.40

 

І.

Материални краткотрайни активи

 

 

 

 

6.

Задължения към осигурителни предприятия

0463

-1,177.73

3,853.13

1.

Материали

0151

 

 

 

7.

Други краткосрочни задължения

0465

169.04

190,732.45

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група І.

0470

27,409.92

223,960.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Други материални

 

 

 

 

ІІ.

Приходи за бъдещи периоди и финансирания

0480

54,398.76

1,193,130.82

 

краткотрайни активи

0153

 

 

 

 

ОБЩО за Раздел "В":

0490

81,808.68

1,417,090.95

 

Общо за група І:

0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Краткосрочни вземания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Вземания от клиенти и доставчици

0161

12,630.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

Съдебни и присъдени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вземания 

0163

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Други краткосрочни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вземания

0165

 

5,806.58

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група ІІ:

0170

12,630.00

5,806.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Краткосрочни финансови активи

0180

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.

Парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Парични средства в брой

0181

17,530.92

30,041.73

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. лв равностойност на чужд.валута

0182

7,315.01

 

 

 

 

 

 

 

2.

Парични средства в безсрочни депозити

0183

101,003.38

1,235,674.82

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. лв равностойност на чужд.валута

0184

11,788.44

 

 

 

 

 

 

 

3.

Блокирани парични средства

0185

9,297.05

11,196.66

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. лв равностойност на чужд.валута

0186

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Парични еквиваленти

0187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група ІV:

0190

127,831.35

1,276,913.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Разходи за бъдещи периоди

0195

100,515.45

4,487.13

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО за Раздел "Б":

0200

240,976.80

1,287,206.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

0300

403,358.99

1,552,061.80

 

 

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В):

0500

403,358.99

1,552,061.80

В.

УСЛОВНИ АКТИВИ

0301

 

 

 

Г.

УСЛОВНИ ПАСИВИ

0501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен счетоводител:

 

 

 

 

 

Управител: