Resource Center Foundation


 

 

26.04.2004

Съвместна пресконференция на Фондация “Ресурсен център” и Микрофонд ЕАД

 

На 26 април 2004 г. в Агенция София Прес се проведе пресконференция, на която ръководствата на Фондация “Ресурсен център” и на Микрофонд ЕАД запознаха журналистите с равносметката от дейността си за изминалите 5 години, както и с бъдещите си намерения и планове. В пресконференцията взеха участие:

 

Стелиян Стойчев – Управител на Фондация “Ресурсен център”, Председател на Настоятелството и Управител на Фондация Микрофонд София, Председател на УС и Изпълнителен директор  на Микрофонд ЕАД

Райна Тимчева – Микрофонд София – област

Георги Бресковски – Микрофонд ЕАД

Нели Иванова – Програма “Социална адаптация”, ФРЦ

Калоян Паргов – Програма “Социална адаптация”, ФРЦ

Диана Найденова – Център за професионално обучение

 

 През изминалите 5 години екипът на Фондацията работи по различни проекти и програми, свързани с мисията и целите на организацията. Успешно приключиха някои от програмите, като “Ресурсно подпомагане на НПО”, “Междусекторно партньорство”,  други продължават дейността си или я трансформират в нови направления – “Социална адаптация на освободените кадрови военнослужещи”, “Обучение и консултации”, “Заеми за неправителствени организации”, а трети разшириха своята дейност до нивото на обособяването им в самостоятелна институция – “Програма Микрокредитиране”. Така през 2002 г. се създаде Микрофонд ЕАД, правоприемник на “Програма Микрокредитиране”, с едноличен собственик Фондация Микрофонд София, чиято дейност е насочена към финансиране на микро, малки и средни предприятия в България от региони с висока безработица и слаб икономически растеж. Обхванати са 215 общини, които се обслужват от 10 клона и 7 офиса. Създадоха се различни микрокредитни продукти в помощ на дребния бизнес, отпуснати са повече от 1300 заема на обща стойност 16 600 000 лв.  и са разкрити над 1000 нови работни места. Подкрепени са 150 стартиращи фирми. Намеренията и амбициите ни на този етап са Микрофонд ЕАД в най-скоро време да бъде трансформиран в банкова институция.

 

Във  връзка с това Стелиян Стойчев  се оттегля от всички постове, които заема в момента във Фондация “Микрофонд” и Микрофонд ЕАД, а именно като председател на Настоятелството  и управител на Фондацията и като председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Микрофонд ЕАД. Тази стъпка е  продиктувана от намеренията му да участва в изграждането на нова финансово-инвестиционна институция, което може да   породи потенциален конфликт на интереси с Микрофонд. В същото време той ще продължи да бъде управител на Фондация “Ресурсен център”, където такъв потенциален конфликт на интереси с новата структура не съществува.

 

В началото на 2004 г. към Фондация Микрофонд – София беше създаден и вече функционира Център за професионално обучение. С Лиценз № 2003 12142 на НАРОО центърът започна професионално обучение, квалификация и преквалификация по 8 професии и има лицензирани клонове в 12 градове на страната.

 

Фондация “Ресурсен център” продължава активно своята дейност по Програма “Социална адаптация на освободените кадрови военнослужещи”, която осъществява съвместно с Министерство на отбраната. Реформите в Българската армия по привеждането й в съответствие със стандартите на НАТО  продължават, което налага освобождаването на нови групи военни и преминаването им в цивилния живот. Програмата търси нови форми и средства за подпомагане на държавата в този труден социален проблем и за неговото решаване при най-ниска социална цена както за обществото, така и за попадналите под ударите на реформата военнослужещи. Наскоро Фондация “Ресурсен център” създаде нов продукт в помощ на военнослужещите  - Интернет Job портал, който вече е активен и може да бъде посетен. Амбицията ни е той да се превърне във виртуална трудова борса, където, без да губят време и усилия,  да се срещат работодатели и освободени военни.

 

В момента екип на Програма “Социална адаптация” работи по създаване на Национална програма за конверсия на военни имоти с отпаднала необходимост за Българската армия.

 

03.2004

Съвместен проект между Фондация “Ресурсен център”, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Добрич, и Агробизнес център Силистра

 

През 2004 г. ще бъде реализиран партньорският проект “Собственият бизнес – втори шанс за реализация” между Фондация “Ресурсен център”, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Добрич, и Агробизнес център Силистра. Проектът беше подкрепен и финансиран от Програма ФАР, Програма “Инициативи на пазара на труда”. Проектът е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява на територията на област Добрич, където има висок процент на освободени от армията военнослужещи. Той стартира през януари 2004 г. Общата цел на проекта е намаляване на безработицата в област Добрич чрез повишаване икономическата активност и предприемачеството сред безработните бивши военни. Освободените кадрови военнослужещи в гарнизоните на Добрич и Балчик притежават висока степен на образование, добри организационни и лидерски качества, принудени са да се адаптират към гражданския живот и да намерят реализация, имат добри шансове за набиране на стартов капитал и предоставяне обезпечение за кредити и на база на всички тези предпоставки са подходяща целева група за придобиване на предприемачески умения и знания за стартиране на собствен бизнес. Успешното трансформиране на кадровите военни в предприемачи ще осигури заетост не само за тях, но и за други безработни от региона.

Основните дейности по проекта включват провеждане на мотивационно обучение за развиване на собствен бизнес за целевата група; провеждане на обучение по модул “Стартирай собствен бизнес” с надграждащо обучение по модули “Бизнес планиране”, “Основи на маркетинга”, “Финансов мениджмънт” и “Основни положения при управлението на човешките ресурси” за целевата група; предоставяне на консултантски услуги от пул от експерти в периода на стартиране и развитие на фирмите за успешно и устойчиво налагане на пазара; стимулиране на най-инициативните при обученията посредством организирано посещение на специализирано изложение за създаване на връзки с потенциални контрагенти.

Очакваните конкретни резултати по проекта са:

-   проведени 6 специализирани модула за стартиране и управление на бизнеса с 40 предварително селектирани съкратени военнослужещи;

-   проведени минимум 500 специализирани консултантски услуги и разработени 40 бизнес плана и формуляри за кредитиране;

регистрирани минимум 15 нови фирми.


27.11.2003 

БЪЛГАРО-АЛБАНСКА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

 

На 27 и 28 ноември 2003 г. на посещение за обмяна на опит във Фондация “Ресурсен център” беше делегация от Албания, включваща представители на Атлантическата асоциация, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи на Република Албания.  Цел на работната визита беше проучване опита на Фондация “Ресурсен център” по стартирането и развитието на Програмата за социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи в гражданското общество и възможностите за прилагането на този опит в Албания.  Работният семинар се проведе в залата на Центъра за преквалификация и социална адаптация в София. Срещата беше открита от г-н Стелиян Стойчев - управител на Фондация “Ресурсен център”, който запозна гостите с историята, методиката, структурата и ефективността на програмата. Приветствия поднесоха г-н Илко Димитров – заместник-министър на отбраната и адм. Петър Странчевски - секретар по отбраната на Президента на Р България. В семинара участваха и представители на Министерство на външните работи на Република България - г-н Иван Сотиров – съветник в Политически кабинет на министъра, и г-н Кирил Янчев – референт за Албания в Дирекция “Европа I”.

Главният координатор на центровете за преквалификация и социална адаптация – г-н Калоян Паргов, презентира Програмата и сподели с гостите опита на Фондацията по нейното изпълнение от създаването й до момента, постигнатите резултати, както и трудностите и начините за тяхното преодоляване. Полк Петър Илиев - началник отдел “Социална адаптация” към Дирекция “Кадрова политика и социална адаптация” на Министерство на отбраната, представи сътрудничеството между Фондацията и Министерството  в изпълнение на Програмата за социална адаптация. В своите експозета гостите от Албания  очертаха основните аспекти, свързани с реформата на армията у тях, както и възможностите за стартиране на подобна програма.

            На 28.11.2003 г.  чуждестранните участници имаха възможността да посетят Центъра за преквалификация и социална адаптация в Пловдив и да се запознаят с неговата работа. Координаторите по основни направления представиха своята практическа дейност, постигнатите резултати и реализирани проекти на територията на Централна Южна България. Албанските гости посетиха и преквалификационен курс за чуждоезиково обучение, където имаха възможност да разговарят с лектори и освободени от армията военнослужещи в процес на преквалификация.

                Това е втората регионална среща за обмяна на опит по Програмата за социална адаптация, организирана от Фондация “Ресурсен център” по молба на държавни институции и атлантически структури от Югоизточна Европа.  Първата се проведе на 16 и 17 октомври 2003 г. с представители на Сърбия и Черна гора.

 

25.09.2002 

На 21 и 22 септември 2002 г. под почетния патронаж на Президента на Република България г-н Георги Първанов  в Резиденция “Бояна” се проведе Международна конференция на тема “Гражданското общество и реформата в системите за сигурност в Югоизточна Европа”, организирана от Фондация “Ресурсен център” и Министерство на външните работи в сътрудничество с Фондация “Отворено общество”, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Атлантическия клуб, Българския Хелзинкски комитет, Евро-Атлантическата фондация за сигурност и външна политика и Института за социални и политически анализи.  Конференцията бе посветена на паметта на жертвите от терористичните атентати в Съединените щати на 11 септември 2001 г.  Нейното провеждане се осъществи с  финансовата подкрепа  на НАТО, Пакта за стабилност, Правителството на  Норвегия  и Фондация “Отворено общество”.

      -         Има ли “европеизация на Балканите”?

-         Кака да се преодолее културата на зависимост от международните институции?

-         Възможно ли е държавите в региона да осигурят демократично управление, прозрачност и граждански контрол върху системите за сигурност?

-         Възможно ли е гражданското общество  да влияе върху взимането на решения, свързани с реформата във въоръжените сили, борбата с тероризма, митническия контрол, полицията и другите сфери на сигурността?

Това са част от темите, които бяха обсъдени от участниците в конференцията. На форума присъстваха представители на НАТО, на Пакта за стабилност, на министерства и държавни институции, на неправителствени и академични организации, на средства за масово осведомяване. 

 В словото на Президента, както и в докладите на участниците, и в проведените дискусии беше подчертано, че добре информираното гражданско общество, чрез неправителствените организации, професионалните сдружения, независимите медии и научните институции, може да играе ключова роля в осигуряването на прозрачност и отчетност на системите за сигурност пред обществото с цел защита на националните интереси и спазване на законите и човешките права.

Конференцията протече при много добра организация на работата и при голям медиен и обществен интерес. Според  публикувани в българския печат изявления на чуждестранни участници, заемащи високи постове в йерархията на НАТО и Пакта за стабилност,  тя се превърна в събитие на годината.

/Очаквайте в близко време в уеб страницата на Фондация “Ресурсен център”  резюметата на изнесените доклади и приветствията на официалните гости/

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net