Отчет за приходите и разходите към

 

 

31 декември  2002 г.

 

 

 

 

 

В  EUR

Забележка

2002

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от дарения, принос и проекти

2

1,377,276

 

1,038,532

 

Разходи за дарения, принос и проекти

3

(1,449,318)

 

(892,029)

 

 

 

 

 

 

Бруто превишение на разходите над приходите  

 

(72,042)

 

146,503

 

 

 

 

 

 

Административни разходи

4

(128,824)

 

(62,772)

 

 

 

 

 

 

Приходи/(загуби) от обмен на валута – нето  

5

43,116

 

(12,145)

 

Приходи от лихви

6

10,273

 

7,717

 

Несъбираеми вземания

7

20,240

 

(20,240)

 

Други финансови разходи

8

(5,034)

 

(5,124)

 

 

 

 

 

 

Превишение на разходите над приходите за годината   

 

(132,271)

 

53,939

 

 

 

 

 

 

Пренесено превишение на приходите над разходите

 

64,350

 

10,411

 

Неограничено парично салдо към 31 декември 2002 г.

 

(67,921)

 

64,350

 

 

 

 

Настоящият отчет на приходите и разходите следва да се разглежда заедно със забележките към него на стр. 5 до 14, които са неразделна част от финансовите отчети.

 


 

 

Баланс

 

 

 

 

 

към 31 декември 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В EUR

Забележка

2002

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

Сгради, машини и съоръжения

9

126,154

 

165,308

 

Нематериални активи

10

3,413

 

7,076

 

Инвестиции

11

511

 

-

 

Не-текущи (дългосрочни) вземания

12

-

 

31,546

 

Общо  дълготрайни активи

 

130,078

 

203,930

 

 

 

 

 

 

 

Вземания

12

21,556

 

39,934

 

Парични средства и еквиваленти

13

637,978

 

779,139

 

Отложени разходи

14

2,294

 

294,772

 

Общо краткотрайни активи

 

661,828

 

1,113,845

 

 

 

 

 

 

 

Всичко активи

 

791,906

 

1,317,775

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

Дългосрочни заеми

15

5,042

 

187,224

 

 

 

 

 

 

 

Получени финансирания

16

733,528

 

1,058,808

Краткосрочни пасиви

17

121,257

 

7,393

 

 

 

 

 

 

Всичко пасиви

 

859,827

 

1,253,425

 

 

 

 

 

 

Неограничено парично салдо към 31 декември 2002 г.

 

(67,921)

 

64,350

 

 

 

 

 

 

Настоящият баланс следва да се разглежда заедно със забележките към него на стр. 5 до 14, които са неразделна част от финансовите отчети.