Resource Center Foundation


ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, наричани по-нататък “Юридически лица”, при Министерството на правосъдието, наричан по-нататък "Централен регистър ".

Чл. 2. (1) Централният регистър e организиран в отдел към дирекция при Министерството на правосъдието.

Чл. 3. (1) Ръководителят на централния регистър:

  1. ръководи централния регистър;

  2. изготвя становища по исканията за вписване;

  3. осигурява нанасянето на информацията в регистъра;

  4. осигурява съхраняването на информацията в регистъра;

  5. осигурява достъпа до информацията в регистъра;

  6. осигурява съхраняването на преписките по откази за вписване на обстоятелства в регистъра;

  7. организира поддръжката, съхранението и развитието на регистъра;

  8. организира издаването на месечен бюлетин.

(2) Администрацията на Централния регистър подпомага ръководителя при осъществяване на правомощията му, изпълнява технически дейността на Централния регистър и дейностите по административното обслужване на граждани и юридически лица.

(3) Вписването в Централния регистър се извършва от длъжностни лица по вписванията по разпореждане на органа по чл. 45, ал. 3, изр. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 4.(1) Регистърът се състои от единна компютърна база данни, съдържаща електронни образи на документите, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в текстови формат.

(2) В края на всеки календарен месец се изготвя копие на компютърната база данни на електронен магнитен носител, което се съхранява извън сградата, в която се помещава централния регистър.

Глава втора
ВПИСВАНИЯ

Чл. 5. (1) Вписването на обстоятелства в компютърната база данни се извършва въз основа на заявление или на разпореждане за служебно вписване по образци, съгласно приложения № 1 до 5.

(2) Вписването на обстоятелства се извършва чрез пренасяне в базата данни на електронен образ на разпореждането за служебно вписване или заявлението за вписване и приложените към него документи, както и на информация от полета номера 1 до 29 в текстови формат.

Чл. 6. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 45 от ЗЮЛНЦ се посочва в заявление , съгласно приложение № 1, в полета, обединени в групи, както следва:

1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на вписването в Централния регистър. Полето не се попълва при първоначално подаване на заявление за вписване.
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до юридическото лице, както следва:

а) в поле № 2 "Наименование" се посочват наименованието на юридическото лице;

б) в поле № 3 “Организационна форма” се посочва организационната форма на юридическото лице: “сдружение”, “фондация”, “клон на чуждестранно юридическо лице” или съответната друга организационна форма;

в) в поле № 4 "Единен идентификационен код - БУЛСТАТ” се посочва единния идентификационен код на юридическото лице (клона);

г) в поле № 5 "Седалище и адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на юридическото лице (клона); в полето може да се посочат телефонен номер, номер на факс, електронна поща и Интернет адрес.

3. група "Данни за съдебна регистрация" (полетата й се попълват само при вписване на юридически лица, вписани в български съдебен регистър); в полетата й се посочва информация, отнасяща се до съдебната регистрация на юридическото лице, както следва:

а) в поле № 6 "Съд по регистрацията" се посочва трицифреният код на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице (клонът на чуждестранното лице), съгласно списък, одобрен от министъра на правосъдието;

б) в поле № 7 "Партиден номер" се посочва номерът на партидата на юридическото лице (клонът на чуждестранното лице);

в) в поле № 8 "Съдебно дело" се посочва номерът и годината на съдебното дело по регистрацията на юридическото лице (клонът на чуждестранното лице);

г) в поле № 9 “Националност” се посочва цифровия код на държавата, по чието право е учредено юридическото лице, регистрирало клона, съгласно "Класификатор на държавите" от Наредба № 5 от 10.05.1999 г. за структурата в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове на почвените категории, на министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г.);

д) в поле № 10 “Обществено полезна дейност” се посочват целите и средствата за постигането им, както и предметът на стопанската дейност.

4. група "Друго основание за възникване" (полетата й се попълват само при вписване на български юридически лица, които не са вписани в съдебен регистър); в полетата й се посочва информация, отнасяща се до учредителя и акта, с който са учредени, както следва:

а) в поле № 11 "Учредител" се посочва наименованието на органа, учредил юридическото лице;

б) в поле № 12 "Учредителен акт" се посочва видът, номерът и датата на учредителния акт и данни за обнародването му;

5. група "Управителен орган", в полетата на тази група се посочват наименованието на управителния орган и данните за лицата от състава му:

а) в поле № 13 “Наименование” се посочва наименованието на управителния орган;

б) в поле № 14 "Член на управителния орган-Име" се посочва собственото, бащиното и фамилното име на съответното лице от състава на управителния орган;

б) в поле № 15 "Единен граждански номер" се посочва Единният граждански номер на лицето;

в) в поле № 16 "Начало на мандата" се посочва датата на началото на мандата;

г) в поле № 17 "Край на мандата" се посочва датата, на изтичането на мандата.

(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:

1. преписи от:

а) съдебното решение за първоначална регистрация;

б) съдебното решение за вписване на определянето за осъществяване на общественополезна дейност;

в) удостоверение за актуално състояние по регистрацията;

г) акта за учредяване, в случай че юридическото лице не подлежи на съдебна регистрация

д) действащият устав, съответно учредителен акт.

2. удостоверение за данъчна регистрация;

3. декларация за съответствието на устройството и дейността на юридическото лице с изискванията на чл. 38 до 41 от ЗЮЛНЦ.

4. декларация за наличието на просрочени данъци, такси, мита и други публични вземания;

5. правилата и редът за извършване на обществено полезната дейност.

(3) Измененията в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 до 4, както и поправките на допуснатите грешки, се заявяват за вписване на образеца по ал. 1. В поле № 1 "№ на първоначалното вписване" се посочва номерът на първоначалното вписване в Централния регистър. Номерът на разпореждането за допълнително вписване не се попълва.

(4) Заявлението по ал. 3 се придружава с приложенията, установяващи изменението на съответните обстоятелства.

Чл. 7. (1) Представянето на документите по чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се вписва въз основа на заявление съгласно приложение № 2, в полета, обединени в групи, както следва:

1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в Централния регистър.

2. група "Документи"; групата има следните полета:

а) в поле № 18 "Съдебни решения за промени" се посочва броят на представените съдебни решения;

б) в поле № 19 "Годишен счетоводен отчет" с посочването на “1” се означава представянето на заверен годишен счетоводен отчет или проверка от лицензиран експерт-счетоводител, заедно с копия от следните приложения към представения годишен счетоводен статистически комплект - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал; а с посочването на “0” се означава непредставянето му със съответното заявление;

г) в поле № 20 "Годишен доклад" с посочването на “1” се означава представянето на годишен доклад, а с посочването на “0” се означава непредставянето му със съответното заявление;

д) в поле № 21 "Декларация" " с посочването на “1” се означава представянето на декларация за просрочени данъци, такси, мита и други публични вземания, а с посочването на “0” се означава непредставянето й със съответното заявление;

е) в поле № 22 "Промени в устава или учредителния акт" се посочва броят на представените актове за извършени промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в съдебния и този регистър;

3. група "Управителен орган", в полетата на тази група се посочват наименованието на управителния орган и данните за лицата от състава му:

а) в поле № 13 “Наименование” се посочва наименованието на управителния орган;

б) в поле № 14 "Член на управителния орган-Име" се посочва собственото, бащиното и фамилното име на съответното лице от състава на управителния орган;

б) в поле № 15 "Единен граждански номер" се посочва Единният граждански номер на лицето;

в) в поле № 16 "Начало на мандата" се посочва датата на началото на мандата;

г) в поле № 17 "Край на мандата" се посочва датата, на изтичането на мандата.

(2) Към заявлението се прилагат посочените в него документи и документите, установяващи обстоятелства по т. 3.

(3) Задължението по чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се счита изпълнено, когато подлежащи на представяне по ал. 1 документи са представени по повод вписване по чл. 6

Чл. 8. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване се посочва в заявление съгласно приложение № 3, в полета, обединени в групи, както следва:

1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в Централния регистър;

2. група "Прекратяване", в полетата й се посочва информация, отнасяща се до основанията за прекратяване и неговите последици, както следва:

а) в поле № 23 “Основание” се посочва номерът и датата на съдебното решение за вписване на прекратяването в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел; ако юридическото лице с нестопанска цел не подлежи на съдебна регистрация, се посочва наименованието на органа, приел решението за прекратяване, както и номерът и дата на решението.

б) в поле № 24 “Правоприемство” се вписва основанието за правоприемството (сливане, вливане или разделяне) и наименованието на правоприемника; данните за идентификация на правоприемника се попълват в образец № 1 за всеки отделен правоприемник;

3. група “Ликвидация” в полетата й се посочва информация, отнасяща се до ликвидацията, когато прекратяването е последвано от ликвидация, както следва:

а) в поле № 25 “Ликвидатор” се посочват собственото, бащиното и фамилното име на ликвидатора;

б) в поле № 26 “Единен граждански номер” се посочва единният граждански номер на ликвидатора;

(2) Измененията в обстоятелствата по ал. 1, т. 3, както и поправките на допуснатите грешки, се заявяват за вписване на образеца по ал. 1. В поле № 1 "№ на първоначалното вписване" се посочва номерът на първоначалното вписване в Централния регистър.

(3) Заявленията по ал. 1 и 2 се придружават с приложенията, установяващи настъпването на съответните обстоятелства.

Чл. 9. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства при заличаване се посочва в заявление съгласно Приложение № 4, в полета, обединени в групи, както следва:

1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в Централния регистър;

2. група “Заличаване след ликвидация” с единствено поле № 27 “Решение”, в което се посочва номерът и датата на съдебното решение за вписване на заличаването в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел; ако юридическото лице с нестопанска цел не подлежи на съдебна регистрация, се посочва информацията по чл. 8, ал. 1, т.2, б. “а”.

3. група “Заличаване без ликвидация” с единствено поле № 28 “Акт”, в което се посочва номерът и датата на акта на управителния орган, с който е прието решението за продължаване дейността на юридическото лице без регистрация по чл. 45 от ЗЮЛНЦ.

(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с приложенията, установяващи настъпването на съответните обстоятелства.

Чл. 10. (1) Вписването на заличаване по чл. 48 от ЗЮЛНЦ се разпорежда въз основа на влязла в сила заповед на министъра на правосъдието. Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно заличаването се посочва служебно в разпореждане съгласно приложение № 5, в полета, обединени в групи, както следва:

1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на

първоначалното вписване в Централния регистър;

2. група "Заличаване по чл. 48 от ЗЮЛНЦ" с единствено поле № 29 “Заповед”, в което се посочва номерът и датата на заповедта на министъра на правосъдието.

(2) Към разпореждането за служебно вписване се прилага заповедта на министъра на правосъдието.

Глава трета
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ

Чл. 11. (1) Заявленията и разпорежданията за служебно вписване, не могат да имат поправки и зачерквания и се подписват.

(2) Полетата от заявленията, които остават празни поради незаявяване на обстоятелствата, за които са предвидени, се попълват с думата "не" или "няма".

(3) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението (разпореждането) се прибавят листа с означение: "Продължение към поле № …”.

Чл. 12. (1). Длъжностните лица по вписванията оказват съдействие на заявителя при попълване на заявлението.

(2) Постъпилите заявления за вписване се образуват в преписки по входящия номер на заявлението.

(3) Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, ръководителят на Централния регистър указва на заявителя всички обстоятелства, които следва да бъдат установени и с какви документи може да стане това, както и всички документи, които са нередовни и в какво се състои нередовността им, като определя подходящ срок за изпълнение на указанията. Срокът не може да бъде по-дълъг от един месец.

Чл. 13. Органът по чл. 45, ал. 3, изр. 2 от ЗЮЛНЦ се произнася по искането за вписване след изтичането на указания срок, като разпорежда вписване или отказ.

Чл. 14. В случай че вписването бъде разпоредено длъжностното лице по вписванията:

1. попълва номера на вписването, както следва:

а) в поле № 1 на заявлението по чл. 11 - при първоначално вписване по чл. 6;

б) в съответното поле на заявлението по чл. 11 - при всички други вписвания;

2. заснема на скенер заявлението по чл. 11 и приложените документи;

3. издава потвърждение за съдържанието на извършеното вписване в регистъра, което съдържа:

а) дата и място на издаването;

б) номера на вписването;

в) копие от електронните образи по т. 2;

г) името на длъжностното лице по вписванията, издало потвърждението;

4. оставя в канцеларията си оригиналното заявление и приложенията към него на разпореждане на заявителя заедно с потвърждението по т. 3.

Чл. 15. (1) В случай че вписването бъде отказано, длъжностното лице по вписванията удостоверява това обстоятелство, като попълва на съответното място в заявлението номерът и датата на отказа, както и датата на съобщаването му.

(2) Отказът се съобщава на заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка.

(3) Оригиналното заявление с приложенията и обратната разписка се прилагат към образуваната преписка по отказа.

Чл. 16. (1) При обжалване на отказ, датата на подаване на жалбата се попълва в съответното поле на заявлението.

(2) Жалбата се подписва от жалбоподателя върху заявлението, като отделно може да бъдат изложени съображенията за това. Когато жалбата е подадена по пощата, постъпването й се удостоверява върху заявлението от длъжностното лице по вписванията.

(3) След влизане в сила на отказа за вписване преписката се съхранява в Централния регистър.

Чл. 17. (1) При обжалване, органът по чл. 45, ал. 3, изр. 2 от ЗЮЛНЦ изпраща преписката до Върховния административен съд.

(2) При уважаване на жалбата от Върховния административен съд, ръководителят на централния регистър вписва заявените обстоятелства.

(3) Длъжностното лице по вписванията:

1. отбелязва върху заявлението обстоятелството, че жалбата е уважена, номера и датата на решението на Върховния административен съд и номера на вписването;

2. извършва вписването.

Глава четвърта
УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ

Чл. 18. (1) Централният регистър издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства и преписи от документите, въз основа на които са извършени вписванията.

(2) Централният регистър дава и справки със съдържанието на удостоверенията по ал. 1, както и незаверени преписи от документите по ал. 1. Справките се предоставят устно или в писмен вид, на хартия или електронен носител.

Чл. 19. (1) Искането за издаване на удостоверение или справка може да бъде писмено или устно.

(2) Отказът да се издаде удостоверение или справка подлежи на обжалване по общия ред.

Глава пета
БЮЛЕТИН

Чл. 20. (1) Бюлетинът на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при министерството на правосъдието се издава на електронен и хартиен носител.

(2) Бюлетинът, издаван на хартиен носител, съдържа списъци на вписаните и заличените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност през съответния месец с данните от полета № 1 до 12, както и постановените през месеца откази за вписване.

(3) Бюлетинът, издаван на електронен носител, съдържа списъци на всички вписани и заличени юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност с данните от полета № 1 до 14, 16, 17 и 25, както и електронните образи на вписаните годишни доклади, счетоводни отчети с приложения статистически комплект и правилата и редът за извършване на общественополезна дейност за последните три календарни години. Електронният бюлетин съдържа и отказите за вписване, постановени през последните три календарни години. Електронният бюлетин може да се актуализира по-често от веднъж месечно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Бланките по чл. 5, ал. 1 се отпечатват на хартия формат А4 в съответствие с БДС.

§ 2 Номерът на вписването се формира от датата на вписването и поредния номер на вписването за деня.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) До организирането на регистъра в съответствие с изискванията на чл. 4 вписванията се извършват на хартиен носител, като се водят следните книги:

1. общ регистър;

2. азбучен указател;

3. партидна книга;

4. книга, образувана от подреждането на копия от заявленията (разпорежданията) за вписване и приложенията към тях;

5. книга за жалбите;

6. регистър за удостоверения и справки.

(2) Вписването се извършва чрез подреждане на заявленията за

вписване (разпорежданията за служебно вписване) и приложенията към тях в книгата по ал. 1, т. 4 и съответно отбелязване в общия регистър, азбучния указател и партидната книга.

(3) Общият регистър се води за всички искания за вписване и се приключва всеки ден с подписа на длъжностното лице по вписванията. Празните места се зачертават. Допуснатите грешки се поправят със забележка с подписа на длъжностното лице по вписванията, като се изписва как да се чете поправката.

(4) Общият регистър съдържа следните графи:

1. пореден номер;

2. дата на постъпване на заявлението (разпореждането);

3. данни за лицето, спрямо което се иска вписване;

4. номер на партидата;

5. том и страница от книгата по ал. 1, т. 4;

6. забележка.

(5) Азбучният указател съдържа наименованията на всички лица, за които има открита партида в партидната книга, и номерът на партидата.

(6) Партидната книга се води, като:

1. за всяко лице се открива единствена партида при първоначалното вписване по чл. 6;

2. за партидата се определя необходимият брой двойни страници, в които се нанасят томът и страницата на всяко вписване в книгата по ал. 1, т. 4;

3. при изпълване на определения брой двойни страници на партидата в същия или в друг том се открива нова партида-продължение, в която се отбелязва номерът на изпълнена та партида, а в долния десен ъгъл на изпълнената партида - номерът на партидата-продължение;

(7) Жалбите се завеждат по реда на постъпването им в книгата по ал. 1, т. 5.

(8) В регистъра за удостоверенията и справките са записват издадените удостоверения и извършените справки.

(9) Общият регистър, азбучният указател, партидната книга, книгата за жалбите и регистърът за удостоверенията и справките са номерирани, прошнуровани и заверени от Министерството на правосъдието.

(10) При отказ за вписване се образува преписка, към която се прилагат заявлението, приложенията към него, отказът и съобщението за отказа.

(11) Допуска се смесено водене на регистъра на електронен и хартиен носител, като вместо книгите по ал. 1, т. 1 до 3 се води компютърна база данни, позволяваща търсене на партидата на всяко лице по неговото наименование.

§ 4. До достигане на пълно съответствие между регистъра на БУЛСТАТ и данъчния регистър юридическите лица се индивидуализират чрез номера по БУЛСТАТ и данъчния номер.

§ 5. Този правилник се издава на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел ( Обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.).

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net