Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Български институт за анализи и проучвания”

учредена 1993 г.

Мисия: Подкрепа на демокрацията чрез създаване и разпространение на знания и укрепване на неправителствения сектор и гражданското общество.

Приоритетно направление в дейността на БИАП за 2000 г. е работата в областта на заетостта и социалната област.

История: БИАП е организация от типа “мозъчен тръст”, като такава тя е реализирала над 10 проекта, с участието на повече от 150 специалисти. Проектите са успешно изпълнени, проектните цели са постигнати.

Проекти в процес на изпълнение:

“ Подобряване на българската институционална структура и административен капацитет от гледна точка на правната евроинтеграция”

В основата на проекта е залегнала концепцията, че интегрирането на България в европейските структури следва да започне с привеждане на националното законодателство и законодателната дейност в съответствие с европейското право и европейската практика в тази област. Това може да се постигне значително по- бързо и успешно в сравнение, например, с удоволетворяване на критериите за членство в Европейския съюз в областта на икономиката и селското стопанство.

За проявяващите интерес към обучението по “Европейско право и публична администрация”, както и към чуждоезиковото обучение подробна информация се съдържа в нашия сайт free.bol.bg/jobinfobg

Разработени проекти:

“Център за подпомагане социалната реализация на безработни в следствие от преструктурирането на икономиката и армията”

Идеята на проекта е да се изгради звено, обединяващо консултантски център и гореща линия. Консултанският център работи в две направления. Първото направление е подготовка за кандидатстване за работа, психологическа подкрепа и защита, информационно и методическо подпомагане в процеса на търсене на работа и правни консултации и защита. Второто направление е оказване на практическа помощ за започване на самостоятелна дейност, изразяваща се в предоставяне на правни и счетоводни услуги и консултации, помощ в процеса на осигуряване на първоначално финансиране и др. Горещата линия предоставя трудово- правни и психологически консултации и представя дейността на центъра.Целта е хората, с които работи центърът, да успеят да се реализират професио-нално или да започнат самостоятелна дейност, с което да осигурят издръжката си.

В резултат от изпълнието на проекта се очаква: Намаляване на социалното напрежение, възникващо в резултат от принудителната загуба на работа. Обществена реинтегрирация на хора, поставени в тежко икономическо и психическо състояние. Даване възможност на хората да сами да осъществяват социалната си и икономическа реализация. Намаляване на опасностите от маргинализация на големи групи. Ефект по линия на евроинтеграцията чрез приближаване към европейските критерии в социалната и икономическата области.

Проекта ще бъде реализиран и обхваща Столична община. В него е застъпена тезата, че в нито един друг град на България не живеят повече от 35 000 души без работа, при това повечето от тях висококвалифицирани.

Проекта кандидатства за финансиране пред ФПББ в рамките на програма “Демократична мрежа”.

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net